Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / Enginyeria de Ciències Agronòmiques / Enginyeria de Ciències Agronòmiques

Enginyeria de Ciències Agronòmiques

Objectiu
land-plants-green-vegetables-flowers-767-resized.jpg
L’objectiu de la titulació és formar professionals per planificar, projectar, dirigir i gestionar:
  • Els processos relacionats amb la producció agrícola i ramadera
  • La producció hortofructícola
  • La preservació i millora mediambiental i paisatgística de l'entorn
  • Els mecanismes de control de qualitat i seguretat dels aliments
  • La viabilitat econòmica de les empreses i cooperatives agràries
Tot sempre des de la perspectiva de la innovació i desenvolupament tecnològic, així com des del respecte al medi ambient i el benestar animal.

La titulació contempla dues Mencions, itineraris, en funció del grup d'assignatures optatives de menció que s'escullin:

 • Producció Agropecuària (PA) amb matèries de Producció animal i Producció agrícola.
 • Hortofructicultura i Jardineria (HiJ) amb matèries de Tecnologia de la jardineria i paisatgisme i Producció hortícola i fructícola


Informació sobre les mencions i la seva tramitació.

Competències

 • L'adquisició de coneixements bàsics de ciències del medi natural, química, física, matemàtiques i expressió gràfica i les seves aplicacions a l'enginyeria.
 • L'adquisició de coneixements sobre les bases i tècniques de producció vegetal, ecosistemes i biodiversitat, i la seva aplicació a la gestió d'explotacions agrícoles i hortofructícoles.
 • L'adquisició de coneixements sobre les bases i tècniques de producció animal i la seva aplicació a la gestió d'explotacions ramaderes.
 • L'aplicació de fonaments tecnològics de l'enginyeria al disseny d'àrees verdes, espais esportius, explotacions hortofructícoles i a la millora ambiental.
 • L'aplicació dels fonaments tecnològics de l'enginyeria al disseny d'instal·lacions per a la producció agrària i construccions agroindustrials.
 • La capacitat d'analitzar i avaluar l'impacte mediambiental de les activitats agràries i de gestionar els residus que generen.
Àrees d'activitat professional (Segons la Menció)
 • Direcció tècnica i assessorament d'explotacions agrícoles, hortofructícoles i ramaderes, empreses i cooperatives agràries.
 • Exercici lliure de la professió: projectes, consultoria, assessoria, peritatges, direcció d'obres, estudis ambientals, etc.
 • Tècnic d'administracions publiques: desenvolupament rural, ordenació i gestió del territori en el medi rural i periurbà, planificació i gestió d'espais verds i zones esportives. Gestió i aprofitament de residus municipals, restauració i recuperació d'espais etc.
 • Tècnic d'empreses de serveis agraris: instal·lacions agrícoles i ramaderes, infraestructura rural, maquinària agrícola, llavors, fitosanitaris, adobs, regs, etc.
 • Tècnic d'empreses de serveis mediambientals i paisatgístics: estudis d'impacte i restauració ambiental, disseny i projecció jardins i àrees verdes.
 • Gestió i maneig de recursos hídrics per a ús agrícola, recursos agroenergètics i residus agrícoles.

 Simultaneïtat d'estudis entre la UPC i la URV en el Grau d'Enologia

 • A partir del curs 2020-21 pots obtenir el títol de Grau en Enologia de la URV i el títol de Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques de la UPC amb un itinerari de simultaneeïtat d’estudis que permet realitzar els dos graus amb un pla específic i reconeixement de crèdits entre ambdues titulacions.
 • Més informació aquí

 Díptic grau 2019

Assignatures del pla d'estudis. Cada quadrimestre és de 30 ECTS.
Tardor Primavera
1er curs Primer quadrimestre
Biologia general (6)
Dibuix en l'enginyeria (6)
Física I (6)
Matemàtiques I (6)
Química I (6)
Segon quadrimestre
Biologia vegetal (6)
Ciències de la terra (6)
Física II (6)
Matemàtiques II (6)
Química II (6)
2on curs

Tercer quadrimestre

Bases de la Producció vegetal(6)

Estadística(6)

Hidràulica(6)

Sistemes de cultiu (6)

Sistemes i components energètics(6)

Quart quadrimestre

Anàlisi de mercats i valoració agrària(6)

Genètica i millora vegetal(6)

Geomàtica(6)

Producció animal(6)

Agricultural mechanisation(6)

3er curs

Cinquè quadrimestre

Economia i gestió d'empreses (6)

Protecció de cultius (6)

Tecnologia Hortofructícola (6)

 

 • Optatives menció PA:

Alimentació i nutrició animal (6)

Producció de Remugants (6)

 

 • Optatives menció HiJ:

Història i composició del paisatge (6)

Implantació i gestió d'espais verds (6)

Sisè quadrimestre

Estudis Ambientals de Projectes (6)

Producció Hortofructícola (6)

Tecnologia del reg i drenatge (6)

 

 • Optatives menció PA:

Cultius per a gra i biomassa(6)

Producció d'animals Monogàstrics (6)

 

 • Optatives menció HiJ:

Multiplicació i  viverisme (6)

Projectes del paisatge (6)

4art curs

Setè quadrimestre

Construccions i càlcul d'estructures (6)

Optativa comuna (Fins a 18 en total)

Vuitè quadrimestre

Taller de Projectes (6)

Tractament i utilització de residus i aigües (6)

TFG Treball Fi de Grau (18)

Optativa comuna (Fins a 18 en total)

Optativitat comuna (18 en total):

Pràctiques en empresa (12), Mobilitat (Erasmus, Sicue...)

Reconeixement activitats extensió universitària (6)

Assignatures:

- Totes les Optatives de l'altra menció.

Botànica econòmica (6)

Emprenedoria agroalimentària (6)

Life cicle Assessment (6)

Producció Agrària Ecològica (6)

Vitivinicultura (6)

Optativitat comuna (18 en total):

Pràctiques en empresa (12), Mobilitat (Erasmus, Sicue...)

Reconeixement activitats extensió universitària (6)

Assignatures:

- Totes les Optatives de l'altra menció.

Advanced statistics (6)

Entre parèntesi els crèdits ECTS

 

  Més Informació