Comparteix:

Premis amb empresesPremi Fitó al millor treball TFG en millores en la sostenibilitat i eficiència dels conreus

L’empresa Semillas Fitó és l’empresa espanyola del sector agrari que més recursos humans i econòmics dedica a I+D+i. L’Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona,  té una tradició centenària de docència, recerca i transferència de tecnologia en l’àmbit agroalimentari. D’acord amb aquesta filosofia compartida de lideratge i innovació, Semillas Fitó ofereix un Premi de Treball Final de Grau (en endavant TFG) a aquells estudiants de l’EEABB que hagin excel·lit en el desenvolupament del seu TFG per tal de promoure i incentivar el talent. Amb aquest objectiu, l’empresa Semillas Fitó convoca el PREMI FITÓ AL MILLOR TREBALL DE FINAL DE GRAU en Millores en la sostenibilitat i eficiència dels conreus.

El director de Semillas Fitó, Eduard Fitó, i la directora de l'EEABB (UPC) Lourdes Reig, van signar el 23/7/14 un acord per a convocar cada curs acadèmic el Premi FITÓ. Pot participar en aquesta convocatòria l’estudiantat de l’EEABB que acompleixi les següents condicions:

  • Que hagi presentat el seu TFG, de qualsevol de les titulacions d’Enginyeria impartides per l’EEABB, això és, Enginyeria Agrícola, Enginyeria Agroambiental i del Paisatge, Enginyeria Alimentària, Enginyeria de Sistemes Biològics, Enginyeria de Ciències Agronòmiques, durant el curs immediatament anterior a la convocatòria del premi. La data límit es detallarà a cada edició.
  • Que el TFG no tingui cap requeriment de confidencialitat per publicar la memòria a través del servei de biblioteques de la UPC, així com per la difusió del resum del treball, en el cas que resulti guanyador.

El premi comporta una dotació econòmica de 1000€ (mil euros) per a l’estudiant que esdevingui guardonat i es convocarà cada curs acadèmic.

Bases de la convocatòria