Comparteix:

Preguntes freqüents

Com puc trobar una pràctica ?
L' EEABB publica a SIA ESTUDIANTS les ofertes que arriben a l'Escola i que compleixen uns requisits mínims (de continguts i de remuneració). L'estudiant també pot buscar pràctiques a empresa pel seu compte que compleixin els continguts.

A partir de quin quadrimestre puc fer les pràctiques ?
En els casos dels estudiants dels graus de l’EEABB, per poder realitzar les pràctiques a empresa has d'haver superat  90 ECTS de la titulació de qualsevol  tipologia i haver superat els 60 crèdits del Bloc curricular de Fase Inicial per iniciar l’activitat.

Per fer les pràctiques he d'estar assegurat?
Sí. Tots els estudiants menors de 28 anys esteu coberts per l’assegurança escolar que es paga a la primera matricula que feu cada curs acadèmic. Els majors de 28 anys han de contractar una assegurança complementària. http://www.upc.edu/esports/serveis/assegurances

Quin percentatge rep l'UPC per les pràctiques  d'un estudiant?
En concepte de despeses de gestió, la UPC factura directament a l'empresa el 15,70% sobre l’import total de la borsa o ajut a l’estudi que l’empresa satisfà a l'estudiant. A més a més s’ha d'aplicar l'IVA corresponent a la data de facturació.

He de matricular l'assignatura de les pràctiques en el Pla de Matrícula, com una assignatura més?
Les pràctiques curriculars (que formen part del pla d’estudis) tenen la consideració d’assignatura per tant caldrà fer la matricula en el moment en que el projecte formatiu  és acceptat per totes les parts. Es rebrà informació detallada de com tramitar-la.

És necessari tornar a omplir el "projecte formatiu" en el cas de pròrrogues?
Sí, s'ha de tornar a omplir. L'empresa especificarà novament en el projecte formatiu les tasques  a realitzar per l'estudiant (pot ser similar a l'anterior o diferent) i el president de la CRUE haurà de donar el vistiplau.

Puc continuar a l'empresa sense tenir els papers signats ja que ells m'han assegurat que em renovaran?
No fins que no tinguis els papers signats i lliurats no es compleix la legalitat de la relació entre la empresa i l'alumne i així dons no hauries d'anar-hi. Per altra banda si el conveni està signat serà més fàcil reclamar les qüestions que no s'han previst.

Tinc dret a vacances durant les pràctiques?
No tens dret a vacances durant el període de pràctiques, ja que no es tracta d'un contracte laboral. És una relació acadèmica que ja dins dels propi conveni especifica que no comporta una relació laboral. De totes formes al document que es signa es poden veure tots els drets i deures que s’assoleixen per totes les bandes.

Tinc dret a liquidació?
Al finalitzar el contracte no tindràs dret a liquidació degut a què no hi ha una relació laboral. És una activitat acadèmica. Revisa el document signat on es detallen els drets i deures de totes les parts que signen.

Puc faltar el dia que tinc exàmens?
Ja siguin parcials o finals tens permís tot el dia en que té lloc l’examen. També tens permís d’hores per a les tutories, per la presentació de treballs acadèmics, per la representació i participació en els òrgans de govern i de representació de la Universitat i per visita mèdica.
Tindràs que informar a l’entitat col·laboradora amb prou antelació d’aquelles absències que siguin previsibles i presentar els justificants corresponents.

Fins quan puc seguir beneficiant-me del conveni de pràctiques un cop acabats els meus estudis a la universitat?
Un cop has acabat els teus estudis a l' UPC ja no podràs seguir amb el conveni de pràctiques ja que és una activitat acadèmica. Quan l'estudiant es titula la relació amb les empreses ha de passar a ser laboral.

L'assegurança escolar em cobreix si realitzo les pràctiques a l'estranger?
En aquest cas, es necessari demanar, al Centre d'Atenció Primària corresponent, una targeta sanitària europea ja que l'assegurança escolar només cobreix a l'Estat Espanyol i contractar una assegurança de viatge complementària a través de l'UNIVERS http://www.upc.edu/esports/serveis/assegurances

Tot i així, s’ha de contractar l’assegurança del viatge específica per la durada de l’estada. http://www.upc.edu/esports/serveis/assegurances/de-viatge

Em serveix la mateixa assegurança escolar de les pràctiques si realitzo de manera puntual una visita a l'estranger?

En els casos que feu les pràctiques a Espanya, si hi ha una visita puntual per viatge o visita fora de la seu de l’empresa, heu de contractar aquesta assegurança i afegir aquest canvi al projecte formatiu.

És necessari lliurar els informes quan s’acaben les pràctiques (crèdits obligatoris, optatius) i/o extracurriculars?
Sí. És necessari tenir la valoració de l'empresa, la de l'estudiant i la del tutor de l'EEABB per últim la valoració final del Cap d’Estudis . Per una banda serveixen per conèixer la opinió de l'empresa de la formació que els alumnes reben i a més d'ajuda a aconseguir informació de l'empresa per part de l'estudiant . En els casos dels crèdits curriculars a més a més s’ha de fer una memòria. L’avaluació assolida serà la que es pujarà a l’expedient acadèmic.

Quin contingut mínim ha de tenir la memòria de les pràctiques? L'informe ha de ser de màxim 2 planes i ha d'incloure com a mínim:

 • Dades personals de l’estudiant.
 • Entitat col·laboradora on ha realitzat les pràctiques i lloc d’ubicació.
  • Descripció concreta i detallada de les tasques, treballs desenvolupats i departaments de l’entitat als quals ha estat assignat.
  • Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i les
  • competències adquirits en relació amb els estudis universitaris.
  • Relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per a la seva resolució.
  • Identificació de les aportacions que, en matèria d’aprenentatge, han suposat les pràctiques.
  • Avaluació de les pràctiques i suggeriments de millora.

Les pràctiques extracurriculars apareixen a l’expedient acadèmic?
No, tot i que si es podrà afegir al Suplement Europeu al Títol.

Quina cobertura territorial contempla l'assegurança escolar tant si està associada a la matricula o es contracta voluntàriament?

L'assegurança escolar té cobertura al territori nacional, no essent exportable a altres països. Per realitzar pràctiques fora del territori nacional s'haurà de contractar una pòlissa voluntària que tingui cobertura al país en el que realitzi la pràctica.

 Queda cobert un estudiant participant d'un conveni de cooperació educativa en els desplaçaments que s'hagin d'efectuar per a dur a terme les tasques de que són objecte el conveni?

Tots els desplaçaments quedaran coberts per l'assegurança escolar sempre i quan estiguin relacionats amb l'objecte del conveni i que es realitzin dins el territori nacional. Cal informar de cadascuns dels desplaçaments si no s’han afegit al pla de treball inicial.

Quina cobertura tenen els estudiants d’aquest col·lectiu?

D’acord amb l’article 3 del Reial Decret, l’acció protectora serà la corresponent al Règim General de la Seguretat Social, amb la única exclusió de la prestació d’atur.

Què passa quan les pràctiques no són remunerades?

Tots els estudiants participants en convenis de cooperació educativa han d'estar donats d'alta al Règim General de la Seguretat Social des de 01/01/2024. Tant si són pràctiques remuenerades com si no

 Es pot deduir la part de cotització de l’estudiant de l’ajut a l’estudi que ha de percebre?

L’estudiant ha d’assumir la quantitat de 6,09 € corresponents a la cotització per contingències comunes, encara que l’empresa pot decidir assumir-ho com un major cost.

Puc fer un conveni de cooperació educativa amb una empresa familiar?

No es poden formalitzar Convenis de Cooperació Educativa quan l’empresari i l’alumne tinguin una relació de parentiu fins a un segon grau. No obstant això, la CRUE podrà autoritzar excepcions particulars, en casos justificats.

Si vull donar-me de baixa d’un conveni com ho hauria de fer?

Per donar de baixa a un estudiant en pràctiques caldrà omplir l’imprès de diligència de baixa indicant els motius per als quals et dones de baixa. Aquest document anirà signat per l’estudiant i l’empresa.

Document de baixa

Puc fer el  Projecte Final de Grau en una empresa?

Sí. La Universitat ofereix als seus estudiants la possibilitat de realitzar el seu projecte dins del marc de convenis de cooperació educativa. Aquest també s'haurà de matricular en la modalitat d’empresa.

Es pot signar un conveni de pràctiques a empresa si ja tinc hi ha un contracte la mateixa empresa?
No, no s'ha de signar cap conveni ja que hi ha una relació contractual. Ni tant sols per fer el TFG a l'empresa. En aquest cas, cal informar a EEABB.practiques a empresa@upc.edu i us lliurarem el document que pot fer-se servir.

És compatible la realització d’un conveni de cooperació educativa amb la percepció de prestacions per l’atur?

El fonamental es consultar la informació al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per tractar la casuística particular i en atenció a que la legislació pot variar. En termes generals la realització d’un conveni de conveni de cooperació educativa és compatible amb la percepció de la prestació o subsidi de l’atur, doncs s’entén que la remuneració es produeix per l’assistència a aquesta acció de formació ocupacional i sempre que no es pacti en règim de dedicació exclusiva, i per tant, suposi la falta de disponibilitat del titular per a la cerca activa de feina.