Comparteix:

Informació general TFG

Temes, inscripció, matricula, defenses, ...

 

foto mostra
La finalitat del Treball de Fi de Grau és completar la formació adquirida als graus, demostrant la maduresa i capacitat resolutiva de l'alumne davant una problemàtica concreta i assolir les competències específiques associades al Treball Final de Grau en el pla d’estudis de cada titulació.                                                         

   

Informació general

El TFG constitueix una matèria formada per 24 ECTS per als graus d’Enginyeria Agrícola i Enginyeria Agroambiental i Paisatge, i per 18 ECTS al grau d’Enginyeria de Sistemes Biològics, Enginyeria Alimentària, Ciències Agronòmiques i Paisatgisme.

El TFG podrà ser un Projecte o un Treball experimental i sempre serà individual.

El treball es realitza sota la supervisió d'un tutor de l'EEABB i pot estar codirigit per un altre tutor que pot ser intern o extern a l'EEABB. 

 

Treball Fi de Grau (TFG)

Instruccions per inscriure, matricular, dipositar i avaluar el Treball de Fi de Grau per als estudiants dels Graus d'Enginyeria de Biosistemes.

Processos Principals

 

 

Procediment

L' aplicatiu de gestió del TFG del SIA permet la gestió de totes les fases del Treball de Fi de Grau, des de l'oferta (que fa el tutor) fins l'avaluació i dipòsit a la biblioteca.

Els passos a seguir són:

   1. Inscripció del TFG.

   • Per a poder inscriure el TFG l'estudiant ha d'haver superat 132 crèdits ECTS. La inscripció del TFG queda formalitzada quan el tutor assigna un estudiant a un projecte. El tutor haurà introduït prèviament l'oferta de projecte al sistema (SIA) .
    • Els TFG s’han de desenvolupar de forma individual i per tant no es podrà elaborar un mateix TFG conjuntament entre dos o més estudiants.
    • L'estudiant podrà sol·licitar l'assignació del TFG com a molt tard dos dies abans de la data de matrícula programada.
    • Validesa de l'assignació: Com a norma general, l'estudiant ha de matricular el TFG en el període ordinari de matrícula immediatament consecutiu a l'assignació. Passat aquest termini, tant l'estudiant com el tutor poden desistir de l'assignació, mentre la matrícula no s'hagi formalitzat.
    • En el cas de treballs realitzats en entitats externes, l'estudiant podrà sol·licitar l'assignació en qualsevol moment del quadrimestre anterior a la matrícula, sempre que en el moment de l'assignació tingui una matrícula en vigor. A més, per poder matricular-se de TFG en pràctiques externes, haurà de tenir signat el conveni de cooperació educativa corresponent. En aquests casos el procediment serà el següent i és molt important que es segueixi aquest ordre:
    1r. El tutor de TFG generarà una oferta de TFG en pràctiques a través de SIA.
    2n.El tutor assignarà l'oferta a un estudiant interessat.
    3r. Caldrà tramitar el conveni de cooperació a través de e-PRISMA i el tutor l'haurà de validar.
    Només en el cas que l'estudiant tingui un contracte laboral amb l'empresa no caldrà tramitar el conveni. La resta de passos seran els mateixos, però enlloc de tramitar un conveni l'estudiant haurà d'enviar a l'adreça eeabb.practiques.empresa@upc.edu una còpia del seu contracte.

     2. Matrícula.

     • És el procediment on l'estudiant formalitza l'inici del període d'execució de la matèria TFG.
     • La matrícula del TFG es fa per Internet, aprofitant els períodes ordinaris de matrícula (juliol/setembre o febrer), i és important que la proposta d'inscripció hagi estat assignada com a mínim dos dies abans de la data de matrícula programada. En el cas que el TFG estigui vinculat a pràctiques externes, es permetrà la matrícula en un període diferent, sempre que l'estudiant vulgui formalitzar-la en el mateix moment de la signatura del conveni de cooperació educativa. Per fer aquesta sol·licitud, l'estudiant ha de crear un tiquet DEMANA.
     • La Fase Docent del TFG s’estructura igual que una assignatura i s’imparteix d’acord amb l’horari publicat. Per poder assistir a les activitats de la fase docent serà requisit haver formalitzat la matrícula del TFG. Els plans d’estudis dels Graus en Enginyeria dels Sistemes Biològics, Enginyeria Alimentària i en Enginyeria de Ciències Agronòmiques i Paisatgisme no contemplen una part docent dintre de la matèria de TFG, per tant els estudiants matriculats d’aquests estudis no hauran de cursar aquesta part docent.
     • La fase docent es cursarà en el quadrimestre de matrícula del TFG (tardor i/o primavera).
     • Si l'estudiant no supera la matèria de TFG dintre dels terminis establerts a la primera convocatòria pot accedir a la segona convocatòria establerta al calendari. Per accedir a aquesta segona convocatòria, no cal fer cap tràmit, perquè la matrícula de les taxes corresponents a la segona convocatòria es genera automàticament en el moment del dipòsit. Un cop generada, l'estudiant rebrà una comunicació per correu electrònic i podrà veure la matrícula a l'e-secretaria. En aquesta nova matrícula no s'ha d'abonar l'import dels crèdits corresponents al TFG, sinó solament els serveis administratius (uns 90-95 euros aproximadament)
     • La matrícula del TFG tindrà la validesa establerta segons el calendari. Si l'estudiant no supera la matèria de TFG dintre dels terminis establerts a la primera convocatòria i tampoc ho fa en els terminis de la segona convocatòria serà qualificat com a No Presentat i haurà de tornar a fer tot el procés d'inscripció, si no vol mantenir el mateix treball, i la matrícula, on s'aplicarà el corresponent recàrrec per repetició de l'assignatura.

      

     3. Dipòsit.

     • Un cop matriculat, l'estudiant ha de lliurar el TFG abans dels terminis descrits al calendari.
     • L'estudiant dipositarà la memòria i introduirà altres dades addicionals de dipòsit a través de SIA (TFG-Estudiants).
     • El Tribunal avaluarà la documentació i en podrà suggerir correccions si s'escau. En aquest cas l'estudiant haurà de tornar a fer el dipòsit definitiu amb les correccions fetes.


     4. Definició del Tribunal.

     • El Tribunal estarà format per tres professors o professores de la titulació. Un d'ells actua com a President i els altres dos membres com a vocals.
     • El President i un vocal seran designats a partir d'un sorteig entre el professorat de la titulació. El segon vocal serà per defecte el propi tutor del TFG, que podrà, si així ho vol, designar a un altre professor en el rol de segon vocal.
     • En el grau de Paisatgisme, el sorteig dels membres del Tribunal (President i vocal) es farà de forma que sempre hi hagi un representant de les escoles que participen en la impartició del grau (EEABB i ETSAB) Per tal d'equilibrar al màxim la participació de les dues escoles en el Tribunal, si el tutor delega la seva participació en el Tribunal, sempre haurà d'escollir un/a professor/a de l'escola a la qual ell no pertany.
     • El Tribunal valorarà el TFG dipositat en un període d'entre 15 i 30 dies. Un cop acceptat pel Tribunal serà el President qui doni el seu vistiplau al projecte dipositat i fixarà la data/hora/lloc de lectura.
     • Si l'estudiant vol establir una data en concret per a la lectura ho haurà d'acordar amb el President del Tribunal. La constitució del Tribunal i de la data/hora/lloc de lectura es comunicarà a l'estudiant mitjançant mails automàtics que remetrà SIA.


     5. Avaluació del TFG.

     • A les titulacions d'Enginyer Agrícola i Agroambiental i del paisatge, l'avaluació del TFG inclou l'avaluació de la Fase de docència, d'acord amb la Guia docent de la matèria.
     • La Fase de treball, comuna per a totes les titulacions, s'avalua per part d'un Tribunal constituït d'acord amb la Normativa establerta per l'escola.
     • El President del Tribunal avaluador haurà d'introduir la qualificació final a SIA després de la lectura.
     • A partir del moment que el president del tribunal hagi validat la nota final a l'aplicatiu SIA, l'estudiant haurà d'esperar, si ja té la resta de crèdits superats i la competència en una tercera llengua acreditada, a fer el tràmit del seu títol oficial, d'acord a les instruccions que es troben a l'enllaç, quan vegi que a la primera pantalla de l'e-secretaria hi figuri la següent informació:

      

     Estat de l'expedient: Tancat
     Situació l'expedient: Titulat     Més informació
     :
      Oficina responsable:

      Oficina de Suport a la Docència

      DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
      Telèfon: 93 552 35 02

      * Informació actualitzada per l'Oficina de Suport a la Docència de la UTG del Campus de Baix Llobregat

       

      La gestió dels procediments de TFG està implementada en l'aplicació SIA del Campus.

        mostramostra