Comparteix:

Procediment de Pràctiques Acadèmiques Externes

SESSIO INFORMATIVA PRÀCTIQUES 2023-2024

 

Recordeu que, des del 15 de juliol i fins al 31 d'agost, i entre el 10/12 i el 10/01 no podrem validar nous plans de treball ni signar convenis de pràctiques.

 

L’empresaes registra en Aquest aplicatiu - Registre empreses. Una vegada validada, l’empresa rebrà un correu amb la paraula clau.

mostra

.

Un cop s’accedeix al sistema, l’empresa disposa d’un menú de gestió de les seves activitats. Un dels apartats permet publicar en el sistema les ofertes de pràctiques. Defineix el perfil de l’estudiant  i les condicions del conveni (Lloc de treball, data d’inici, durada, jornada, bossa d’ajut als estudis...).

Les empreses que col·laboren amb l'EEABB publiquen les seves ofertes en el sistema de gestió. Aquestes ofertes les podeu veure en SIA Estudiants. Podeu consultar les característiques de les ofertes fent clic al damunt de cada una d'elles.

mostra

 Un cop triada una oferta, heu d'enviar el vostre currículum telemàticament a través del SIA. El vostre currículum estarà a disposició de l'empresa, juntament amb la resta de candidats que hagin triat la mateixa oferta, la qual triarà un determinat candidat. L'empresa pot utilitzar el seu sistema de selecció per acabar de triar l'estudiant (entrevista, ampliar el currículum, ...). El sistema us enviarà una notificació en cas que l'empresa us hagi triat per fer la pràctica. Si el candidat no sou vosaltres veureu que l'oferta que heu triat desapareixerà del SIA..

Si heu estat triat per l'empresa, rebreu un correu electrònic del sistema que us indicarà que heu estat seleccionat. Cal que us poseu en contacte amb l'empresa per col·laborar en la següent etapa del procés.

L’empresa ha de nomenar un Tutor d’Empresa per que vetlli les activitats de l’estudiant. El Tutor d’Empresa, amb la col·laboració de l’estudiant, elaborarà el projecte formatiu. Es tracta del document que indica quines capacitats i destreses desenvoluparà l’estudiant a la seva pràctica. El sistema informàtic permet elaborar el projecte d’una forma senzilla i pràctica.

L’empresa pot triar un Tutor d’Acadèmic que és el professor de la universitat que farà el seguiment de la pràctica de l’estudiant i, si és el cas, l’avaluarà. L'estudiant pot triar el Tutor Acadèmic previ consentiment del professor. En el cas que ni empresa ni estudiant l’hagin triat, es pot delegar aquesta funció al Coordinador de la titulació. El Tutor Acadèmic pot col·laborar en l’elaboració del Projecte formatiu i el validarà..

Un cop validat el projecte formatiu per part del Tutor Acadèmic, l'estudiant triarà si vol que les pràctiques siguin curriculars o no. La tria s'ha de fer abans de signar el conveni i no es poden acceptar canvis entre un i altre.

Finalment, un cop s'han completat totes les dades, el sistema genera un conveni que signarà digitalment primer l’empresa, posteriorment arribarà a l'estudiant i la direcció de l'EEABB per validar les seves signatures per portasignatures en format digital.En paral.lel es prepara la matrícula de l'assignatura que es farà online.

No es pot començar una pràctica acadèmica externa sense la signatura del conveni.

Els Tutors d’Empresa i Acadèmic de l’estudiant són els responsables del seguiment de les pràctiques. Aquest seguiment es formalitza mitjançant dos informes que tant el Tutor d’Empresa com l'Estudiant hauran d’elaborar (per separat). El primer informe es lliurarà un cop transcorregut el 30% de la pràctica aproximadament i el segon en finalitzar la pràctica. El sistema informàtic permet elaborar l'informe d'una mera senzilla i pràctica. Si les pràctiques són curriculars, a més dels informes, l'estudiant haurà de lliurar telemàticament una memòria adreçada al Tutor Acadèmic per que aquest pugui avaluar la pràctica. Tant si el conveni signat és de 180h com de 360h, la memòria s'haurà de lliurar abans de dos mesos a comptar des de la data de finalització del conveni. Recordeu que, des del 15 de juliol i fins al 31 d'agost, i entre el 15/12 i el 10/01 no podrem validar nous plans de treball ni signar convenis de pràctiques.