Comparteix:

Practiques Acadèmiques Externes

L’objectiu de les pràctiques acadèmiques externes és que l’estudiantat realitzi activitats formatives que els permeti aplicar i complementar els coneixements acadèmics, afavorint l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals. La finalitat concreta és permetre conèixer de prop les explotacions, indústries, empreses o els organismes del sector relacionat amb l’àmbit de l’Enginyeria de Biosistemes i Agroalimentària, o que s’aprengui i practiqui una tècnica en un organisme públic o privat o grup de recerca.

Reglament estatal

 • Reial Decret 592/2014, 11 de juliol de 2014, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
 • Reial Decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.
 • Reial Decreto-ley 8/2014, de 4 juliol, de "Aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia". A la disposició addicional vint-i-cinquena, es tracta la bonificació en la cotització a la Seguretat Social per les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris.

 

Normativa UPC

 • Acord núm. 74/2012 del Consell de Govern pel qual s'aprova la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Acord núm. 30/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la modificació de la normativa de pràctiques.
 • Acord CG/2020/05/54, de 2 de juliol de 2020, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la normativa
  reguladora de les pràctiques acadèmiques externes de la UPC

 

Normativa EEABB

(és imprescindible fer les 360h, ja sigui en un o dos convenis de 180h, encara que es vulguin menys ECTS dels 12 que és el valor de l'assignatura).

Poden ser de dos tipus diferents:
 

Pràctiques curriculars:

 • S'integren en el pla d'estudis com una assignatura més. En el cas de l'EEABB, l'assignatura és optativa de 12 crèdits ECTS.
 • Aquest tipus de pràctica s’ha d’avaluar i es reconeixen a raó de 30h=1ECTS
 • Les pràctiques es formalitzen a través d'un Conveni de Cooperació Educativa.
 • Les Pràctiques Curriculars es podran reconèixer:
  • Amb un conveni únic de 360h.
  • Amb dos convenis diferents de 180h.
 • L’assignatura de pràctiques es matricula un cop signat el conveni, just abans de l’inici de l’estada. Serà avaluada un cop s’hagin inclòs les avaluacions de l’empresa, el tutor del centre i la memòria i valoració de l’estudiant.

Pràctiques no curriculars:

 • Són pràctiques voluntàries que no formen part del Pla d'estudis, però formen part del currículum de l'estudiant.
 • S'incorporen com a suplement europeu al títol.
 • Al finalitzar les pràctiques extracurriculars cal omplir la valoració, tant per part de l'estudiant, l'empresa o el tutor de la UPC. Disponible a la teva NETAREA.

>
 • Estar matriculat en qualsevol de les titulacions impartides i disposar de l’assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. Els estudiants majors de 28 anys han de formalitzar una assegurança privada. En cas de pràctiques fora del territori espanyol cal subscriure assegurança de viatges específica.
 • Haver superat 90 ECTS de la titulació de qualsevol tipologia i haver superat els 60 crèdits del Bloc curricular de Fase Inicial per iniciar l’activitat.
 • Estar afiliat a la Seguretat Social. Si no es té el número d'afiliat caldrà sol·licitar-lo.
 • És fonamental que l'empresa doni d'alta a la Seguretat Social de les pràctiques d'empresa de l'estudiant.
 • No es pot reconèixer l’activitat professional.
 • Els alumnes no poden mantenir cap relació contractual amb l’empresa, institució, entitat o Universitat
 • Limitacions en el nombre d’hores (màxims): 900 hores per curs i 1800 hores en tota la carrera.
 • L’estudiant ha de rebre una compensació econòmica per part de l’empresa en concepte de borsa d’ajut a l’estudi . L’empresa ha de pagar directament a l’estudiant la quantitat pactada en concepte d’ajut a l’estudi. Per a l'estudiant és un ingrés resultat del seu treball per a tercers subjecte a les retencions que disposa el Reglament sobre l'impost de Renda de les Persones Físiques. El preu definitiu s'haurà d’establir d’acord amb l'estudiant i l'EEABB.

 • El tutor acadèmic ha de vetllar per que les pràctiques siguin el més profitoses possible per a l'estudiant. No obstant això poden existir incidències que caldrà endegar en cas de produir-se. Per això és obligatori fer uns informe de seguiment un cop hagi transcorregut aproximadament el 30% de la pràctica i al final de la mateixa. L'informe intermedi no caldrà fer-se en cas que la pràctica sigui de molt curta durada i durant el període de vacances.
 • El seguiment de la pràctica és independent de l'avaluació de la memòria de l'estudiant que només serà necessari en el cas de les pràctiques curriculars.

 • No s’estableix cap relació contractual entre l’empresa i l’estudiant, la naturalesa del conveni és acadèmica (Reial Decret 592/2014), i per tant no és d'aplicació la vigent legislació laboral general o especial.
 • La relació s'estableix per conveni que signen l'empresa, l'estudiant i la universitat. En qualsevol moment es pot rescindir, modificar o si és possible ampliar.
 • L'empresa defineix, d'acord amb la universitat, el Projecte Formatiu dels estudiants, i el perfil per a seleccionar-los
 • Disposar de personal en formació avançada en l'àmbit de l'Enginyeria de Biosistemes. I conèixer candidats per incorporar-se a l'empresa en un futur.
 • Computa com una despesa més de personal, les quantitats satisfetes a l'estudiant tenen la consideració d'un dispendi més, a incloure en el capítol de costos laborals.
 • Els convenis es poden signar per un mínim de 360 hores i un màxim de 1080 hores dividits en un o més convenis al llarg de la durada dels estudis. El nombre màxim d'hores anual no pot superar les 900 hores
 • En concepte de despeses de gestió, la UPC factura directament a l'empresa el 15,7% de l'import total pagat a l'estudiant. Sobre aquest import s'aplica l'IVA corresponent a la data de facturació.

 • En compensació per la pràctica realitzada per l'estudiant, l'empresa es compromet a pagar directament a l'estudiant una quantitat, en concepte de borsa o ajut a l’estudi, 8€/h ( en casos autorizats es podrà acceptar mínim a 5-6€/h) que es fixa en el moment de signar el conveni. El preu definitiu s'haurà d’establir d’acord amb l'estudiant i l'EEABB.
 • Cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi que rep l'estudiant en pràctiques, en concepte d'IRPF, segons determina la normativa vigent fiscal i laboral.
 • Únicament s'aplica IVA sobre l'import que la UPC factura per despeses de gestió, en cap cas s'aplica sobre la borsa o ajut a l'estudi corresponent als estudiants.

 

Inclusió dels estudiants amb conveni de cooperació educativa al Règim General de la Seguretat Social

Tal com explicita l'article 5 del Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, les empreses/entitats estan obligades a incloure, a partir del dia 1 de juliol de 2013, els estudiants que tenen formalitzat/s convenis de cooperació educativa, al Règim General de la Seguretat Social.
Així mateix, al juliol del 2014 es va aprovar al BOE núm. 163, 5 de juliol, publicació del "Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia". A la disposició addicional vint-i-cinquena, es tracta la bonificació en la cotització a la Seguretat Social per les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris. Per tant, a partir del dia 1 d'agost de 2014, la cotització en Seguretat Social estarà bonificada al 100% sempre i quan la pràctica sigui de modalitat curricular.
 

Procediment per incloure els estudiants que estan fent convenis de cooperació educativa en el règim general de la Seguretat social:

 1. L'estudiant ha d'afiliar-se a la Seguretat Social, sempre i quan no estigui donat d'alta anteriorment.
 2. L'empresa ha de sol·licitar via Sistema RED, un nou codi de cotització. L'empresa ha de vincular a aquest nou codi de cotització els estudiants.  El pagament de les cotitzacions s'haurà de fer atenent les instruccions de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Cotització per convenis de cooperació educativa extracurriculars de formació:

Concepte

Entitat

Estudiant

Per contingències comunes

30,34 €

6,05 €

Per accidents laborals i malalties professionals

IT   2,33 €

IMS  1,84 €

-

Total

34,51€

6,05€

 

  Demana cita prèvia per a informacions i gestió pràctiques a l'Oficina Oberta