Comparteix:

Enginyeria Alimentària

 

Objectiu:
FotoAlimentari L’objectiu de la titulació és formar professionals per planificar, projectar, dirigir i gestionar:
 • Els recursos relacionats amb la tecnologia i processat de productes agroalimentaris
 • Els mecanismes de control de qualitat i seguretat dels aliments
 • La viabilitat econòmica de les empreses alimentaries
Tot això des de la perspectiva de la innovació i desenvolupament tecnològic i del respecte al medi ambient.

Competències:

 • L'adquisició de coneixements bàsics de ciències del medi natural, química, física, matemàtiques i expressió gràfica i les seves aplicacions a l'enginyeria. Així com les bases de la producció animal i vegetal.
 • L'adquisició de coneixements sobre els procediments utilitzats per la transformació de productes agroalimentaris, el control de qualitat i la seguretat dels aliments.
 • L'aplicació dels fonaments tecnològics de l'enginyeria al disseny i maneig d’instal·lacions i equips propis de la indústria alimentària.
 • Capacitat per analitzar i avaluar l'impacte mediambiental dels processos de transformació de productes agroalimentaris, així com gestionar i valoritzar els residus que generen.
Àrees d'activitat professional:
 • Gestió i control dels processos de producció d’aliments en indústries làcties, càrnies, extractives, conserveres, pesqueres, fermentatives (pa, vi, cervesa, ..)
 • Direcció tècnica d'empreses i indústries del sector alimentari, així com tècnic de comercialització i marketing.
 • Recerca, disseny i desenvolupament tecnològic de nous productes alimentaris. Modelització i optimització de processos
 • Exercici lliure de la professió: projectes, consultoria, assessoria, peritacions, direcció d'obres, en el àmbit agroalimentari.

Assignatures del pla d'estudis (a partir Curs 2016-2017)
Tardor Primavera
1er curs Primer quadrimestre
Biologia general (6)
Dibuix en l'enginyeria (6)
Física I (6)
Matemàtiques I (6)
Química I (6)
Segon quadrimestre
Biologia vegetal (6)
Ciències de la terra (6)
Física II (6)
Matemàtiques II (6)
Química II (6)
2on curs

Tercer quadrimestre
Economia i gestió d'empreses (6)
Estadística (6)

Geomàtica (6)
Hidràulica (6)
Sistemes i components energètics (6)

Quart quadrimestre

Anàlisi d'aliments (6)

Anàlisi de mercats i valoració agrària (6)

Fonaments Bioquímica i Microbiologia (6)

Producció vegetal (6)
Producció animal (6)

3er curs Cinquè quadrimestre
Indústries extractives i fermentatives (6)
Microbiologia dels aliments (6)
Química i bioquímica dels aliments (6)
Tecnologia de la Conservació d'Aliments (6)
Unit operations in the food industry (6)

Sisè quadrimestre
Construccions i càlcul d'estructures (6)
Disseny d'indústries alimentàries (6)

Gestió ambiental Indústries Alimentàries (6)
Indústries càrnies i làcties (6)

Operacions de processament d'aliments (6)

4art curs

Setè quadrimestre

Gestió de la qualitat i seguretat alimentària (6)

TFG: Projecte o Treball Fi de Grau (18)

 

Bloc optatiu (Total 30)

Pràctiques en empresa (12)

Mobilitat (Sicue, Erasmus, ...) (fins a 30)
Assignatures:
Anàlisi sensorial (6)

Botànica econòmica (6)
Emprenedoria agroalimentària (6)
Indústries d'altres aliments i begudes (6)

Life Cicle Assessment (6)

Vuitè quadrimestre
TFG: Projecte o Treball Fi de Grau (18)

Taller d'enginyeria (6)

 

Bloc optatiu (Total 30)

Pràctiques en empresa (12)

Mobilitat (Sicue, Erasmus, ...) (fins a 30)
Assignatures:
Advanced Statistics (6)
Disseny i formulació de nous productes (6)
Entre parèntesi els crèdits ECTS

 

  Més Informació