Comparteix:

La Qualitat a l'ESAB


Pla de mentors

Sistema Intern d'Assegurament de la Qualitat

Pla de competències

Coordinació Titulacions

 

Pla de mentors

En funció dels resultats obtinguts en la primera edició del pla de mentors (curs 2009-10) l’ESAB decidí reeditar el programa de mentors amb una estructura similar al curs anterior. El pla s’ha aplicat en la modalitat assignatura oferint suport als estudiants de les assignatures de Física, Matemàtiques i Química de la fase inicial dels graus de l’ESAB.


Mentors i professors tutors

Els estudiants i professors que han participat en el pla de mentors es numeren a continuació.

 

Física:

 • Estudiants mentors: Wei Hong Ye, Núria Garreta Rojo
 • Professors tutors: Eloi Pineda Soler, Clara Prats Soler

 

Matemàtiques:

 • Estudiants mentors: Mireia Ercilla Montserrat, Adrián Gartzke Pérez
 • Professors tutors: Mònica Blanco Abellán


Química:

 • Estudiants mentors: Aleix Bohigas Bofill, Mohammad Sajjad
 • Professors tutors: Josep Sabaté Reboll

Participació dels estudiants

S’han realitzat 3 tipus de sessions de mentors, el contingut i l’assistència es descriuen a continuació.

 

 

 

 

 

 

Assistència

Física

Mates

Quím.

Curs extensiu 1Q

4 grups/assign.
3h/setmana

Reforç en continguts previs i seguiment de les assignatures

32

43

35

Curs intensiu Nadal

2-3 dies
2 grups/assign.
3h/dia

Preparació exàmens 1Q

53

28

31

Curs intensiu febrer

4 dies
2 grups/assign.
3h/dia

Reforç en contingut previ assignatures 2Q

-

10

6

Curs extensiu 2Q

4 grups/assign.
3h/setmana

Reforç assignatures 2Q

23

19

18

Valoració pla de mentors curs 2010-11

La participació dels estudiants ha estat molt irregular, principalment durant el 2Q. La valoració dels estudiants de la tasca dels mentors és positiva, però això no es veu reflectit en una constància en el seguiment.

El rendiment acadèmic dels estudiants mentorats es descriu a continuació.


Assignatura

% aprovats participants pla de mentors

% aprovats global assignatura

% NP participants pla de mentors

% NP global assignatura

Física 1

55%

51%

10%

20%

Matemàtiques 1

23%

30%

14%

17%

Química 1

29%

33%

0%

8%


Les enquestes de satisfacció recollides donen una nota de 8 sobre 10 en el grau de satisfacció dels estudiants i en la metodologia de treball. El rendiment del grup d’estudiants participants és inferior als resultats globals de les assignatures, mentre que el percentatge de d’abandonaments es redueix.

 

 

 

Desplagament SAIQ

Durant el curs 2010-11 es rebé la valoració positiva del disseny del Sistema Intern d’Assegurament de la Qualitat (SAIQ), aquesta valoració fou emesa per l’Agència de Qualitat Universitària (AQU) i permet inicià el desplegament del SAIQ dissenyat.

El disseny de les directrius i processos que componen el SAIQ de l’ESAB és disponible a

http://www.esab.upc.edu/escola/qui-som/sistema-dassegurament-de-la-qualitat

 

L’acreditació emesa per l’AQU és disponible clicant aquí

 

El desplegament del SAIQ i la publicació dels indicadors de qualitat es preveu fer de manera progressiva i paral·lelament al desplegament de la docència de les noves titulacions de grau de l’ESAB.


tonar l'índex

Comissió de qualitat de l'ESAB

El reglament de la Comissió de qualitat de l’ESAB s’aprovà en Comissió permanent i pot trobar-se a

http://www.esab.upc.edu/suport_gestio/normatives/normativa-especifica-esab

 

Es preveu nomenar els membres de la Comissió de qualitat durant el curs 2011-12, en paral·lel al desplegament del SAIQ.


Seguiment de la docència

Durant el curs 2010-11 s’inicià el seguiment de les titulacions de l’ESAB per part de l’AQU. Aquest seguiment consta en l’enviament a l’AQU d’un Informe de Seguiment de Titulació per a cadascun dels graus de l’ESAB. La valoració, per part de l’AQU, dels indicadors presentats en aquest informe destaca el baix rendiment acadèmic dels estudiants de la fase inicial dels graus

Titulació

Total aptes fase inicial 2009-10

Enginyeria Agrícola

11.1%

Enginyeria Agroambiental i del paisatge

14.3%

Enginyeria Alimentària

11.1%

Enginyeria dels Sistemes biològics

18.2%


Els indicadors de rendiment acadèmic dels graus de l’ESAB es presenten quadrimestralment i es discuteixen amb els coordinadors de les assignatures. El resum de les reunions, els indicadors i les accions de millora proposades es recullen en els Informes de seguiment de la docència que s’elaboren quadrimestralment i es trameten a tots els coordinadors d’assignatura.


tonar l'índex

Bústia de incidències, reclamacions i suggeriments

S’han gestionat un total de 30 queixes, reclamacions i suggeriments durant el curs 2010-11. Els motius de la major part dels missatges corresponen a Mobiliari i equipament de l’ESAB, Equipament informàtic,  Problemes amb la màquina expenedora de menjars i suggeriments de millores en el reciclatge de residus i els serveis del Campus.Pla de competències

L’assoliment de les competències genèriques s’avalua en 3 nivells seguint els itineraris competencials. Durant el curs 2010-11 s’ha desplegat el tercer nivell d’avaluació de les competències genèriques dels graus de l’ESAB.

 


tonar l'índex

 

Docència en anglès

A partir del curs 2011-12 s’inicia la docència d’assignatures en llengua anglesa a l’ESAB. Les assignatures dels graus que s’impartiran en anglès són:

 

Eng. Agrícola

ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY (6 ECTS)

Eng. Agroambiental i del paisatge

ENVIRONMENTAL VALUATION AND POLICY (6 ECTS)

Eng. Alimentària

FOOD PRESERVATION TECHNOLOGY (6 ECTS)

Eng. Sistemes biològics

MASS TRANSFER IN BIOLOGICAL SYSTEMS (6 ECTS)

 

Coordinació Titulacions

Durant el curs 2010-11 s’ha establert un coordinador per a cada titulació de grau. L’encàrrec de coordinador de titulació és per un període de dos anys. Les funcions dels coordinadors de titulació inclouen:

 • Coordinació de la docència de les assignatures específiques de cada titulació.
 • Reunió de valoració quadrimestral amb els coordinadors d’assignatures.
 • Orientació professional i motivació dels estudiants.

 

Els coordinadors de titulació nomenats per Comissió permanent són

 • Enginyeria Agrícola: Raul Joaquín Fanlo Grasa
 • Enginyeria Agroambiental i del Paisatge: Francesc Xavier Fàbregas Bargalló
 • Enginyeria Alimentària: Maria Isabel Achaerandio Puente
 • Enginyeria dels Sistemes Biològics: Joan Oca Baradad


tonar l'índex