Comparteix:

Estructura i organització: Actuacions curs 2010-2011

Personal


PDI

Durant el curs 2010-11 la plantilla de professorat de l’Escola ha estat composada d’un total de 80 professors i professores. Durant el curs s'han jubilat 2 professors, el Sr. Antoni Miquel que es va jubilar el mes de maig i el Sr. Manel Bonmatí que es jubilà a final d'agost. La distribució en les diferents tipologies es detalla en la taula següent:

 

 

Personal UPC

Taula registres
Personal UPC
Catedràtic d'Universitat
7
Titular d'Universitat
12
Catedràtic d'Escola Universitària
12
Catedràtic Contractat
1
Titular d'Escola Universitària 5
Professor Emèrit 1
Ajudants 7
Lector 4
Col·laborador 26
Agregat 3
Associat 4
P. Investigador 2
Total 80


Personal per Departaments

Taula registres
Personal per departaments
Enginyeria Agroalimentaria i Biotecnologia
67
Física i Enginyeria Nuclear
6
Matemàtica Aplicada III
5
Enginyeria Electrònica
2
Total 80

PAS


Al llarg del curs 2011-12 s’han produït les següent variacions pel que fa al personal PAS:
A l’Àrea de Laboratoris, han finalitzat els contractes temporals de substitució de les següents tècniques de laboratori: Marisa Viñuela, Alba Suárez i Cristina Trujillo. Les persones a les que han substituït s'han reincorporat a la feina, excepte en el cas de Cristina de Cózar que ha demanat i gaudeix d'una excedència.
Respecte a les Àrees de gestió i relacions externes, en aplicació del pla de viabilitat de la UPC, les següents funcionàries interines de la UTG han finalitzat el seu contracte temporal:  Isabel Carbonell (relacions externes),  Montse Casas (promoció) i Jennifer Dueñas (gestió acadèmica). Alguna d’aquestes persones han passat a formar part temporalment de la unitat de suport GEOS. Pel que fa a Consergeria, s’ha produït la pre-jubilació parcial de  M. Àngels Mosseguí , que ha estat substituïda per  Rosa Garrigós.
Dins l’Àrea tècnica, i més concretament en operació,  s’han produït les següents baixes : Marcos Dueñas (per trasllat), Miguel Madrid (per marxar fora de la UPC), Jordi Gallifa (per trasllat) i Jonathan Garcia (per finalització de contracte  temporal en aplicació del pla viabilitat UPC).
A l’Àrea de Biblioteca, hi ha hagut un canvi  respecte a l’adscripció del personal pel qual ha passat d’estar assignat a la unitat UTG a estar assignat directament al Servei de Biblioteques, en coordinació amb la UTG.  S’ha produït també la finalització de contracte temporal de Zoí Dalaszakis en aplicació del pla de viabilitat UPC.

La  següent taula recull la configuració de la plantilla a l’edifici ESAB:


Taula resgistres
PAS
Secretaria de Direcció ESAB 2
Secretaria de Direcció DEAB 2
Cap Laboratoris 1
Tècnics de laboratori (suport docència) 6 (1 excedència)
Tècnics laboratori (suport recerca) 2
Agròpolis 1
Consergeria 4
Total 18