Comparteix:

Màsters Oficials

Marc general

Durant el curs 2010-2011 l’ESAB ha continuat amb la docència dels Màsters següents:

  • Màster d'Agricultura pel Desenvolupament
  • Màster en Enginyeria Biotecnològica
  • Millora Genètica Vegetal
  • Màster en Paisatgisme
  • Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans
  • Màster en Aqüícultura
Sistemes Agrícoles Perurbans

Màster_APU.jpg


El Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans està organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i es du a terme a l'ESAB, al Campus del Baix Llobregat. El Màster inclou dos cursos (120 crèdits).
Valoració del curs 2010-11: Va disminuir el nombre d'estudiants matriculats. Donada aqueta circumstància es va sol·licitar a la UPC la suspensió temporal de les noves matricules al màster per poder reformular-lo i adaptar-lo als nous estudiants de grau que es cursen a l'ESAB.

Número d'alumnes del curs 2010-11: 17 estudiants dels quals 10 van ser de nou accés.
Previsió d'enguany: Únicament es preveu la matricula dels estudiants que ja estaven realitzant el màster.


https://www.esab.upc.edu/estudis/masters-oficials/master-APU

Agricultura per al Desenvolupament

81_1.jpg


A finals de setmenbre del 2010 es va inciar la quarta edició del Màster Agricultura per al Desenvolupament. En aquesta ocasió cal destacar:

  • Sobre el professorat. Novament la participació del professorat en tots els aspectes docents (desenvolupament assignaures, tutoria estades de pràctiques en països en vies de desenvolupament, direcció de projectes finals de Màster) ha estat molt satisfactòria. Han estat molts els professors que han participat en projectes de desenvolupament, proba d'això és l'elevat nombre de sol·licituds concedides pel Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPC en la convocatòria de febrer de 2011.
  • Sobre els estudiant. Aquest curs el nombre d'alumnes nous matriculats ha estat tan sols de 9. Aquest curs un 37.5% dels estudiants nous havien estuiat E.T.A. (dos d'ells antics alumnes de l'ESAB). Un 50% del alumnat procedia de països centro o sud-americans (Mèxic, El Salvador, Perú i Equador).
  • Els alumnes han participat molt activament en les classes i en d'altres sessions formatives organitzades per a les quals s'ha comptat amb la col·laboració de diferents ONG, entre les que podem destacar "Ayuda contra el hambre" i "Educación sin fronteras". La majoria, durant l'estiu, ha participat en accions de cooperació al desenvolupament amb suport econòmic del CCD.
  • Tot i que el nombre d'alumnes admesos (preinscrits anteriorment) per iniciar el ha estat de 26, alhora de formalitzar la matrícula el nombre d'alumnes que ho ha fet ha estat inferior a 15 (nombre mínim que segons la UPC calia tenir per a poder impartir el Màster). Per aquet motiu no es podrà començar aquest octubre la 5a edició del Màster.

 


Aqüícultura


master aqüicultura.jpg

Durant el curs 2010-11 s’ha dut a terme la cinquena edició del Màster Interuniversitari en Aqüicultura.  El Màster segueix gaudint d’una excel·lent demanda tant per parts d’estudiants nacionals com internacionals. Després d’una edició en que el nombre d’alumnes es va considerar excessiu per poder treballar còmodament amb el grup, l’entrada de nous alumnes aquest curs ha estat de 19, més 2 estudiants francesos de intercanvi amb el Màster ‘Biology of Marine Organisms: Fundamental and Applied Basis’ de la Universitat Pierre et Marie Curie de Paris.

En aquest moment 18 dels 19 estudiants són ja titulats del Màster ja que han defensat el seu treball final de màster. En aquesta edició, la tendència majoritària ha estat triar la vessant de recerca (74%) sobre la vessant professionalitzant, per tant en aquets moment existeix un important nombre d’estudiants que avui ja estant duent a terme la seva tesi doctoral.

El perfil de l’estudiantat segueix sent molt divers en orígens. Un 37% procedeix de Llatinoamèrica, igualant el nombre d’estudiants procedents de Catalunya, el 21% procedeix de la resta de l’Estat i un 5% procedeix de països europeus. Pel que fa a la procedència llatinoamericana comença a destacar la presència d’estudiants xilens, que són majoria. Xile posseeix el sector aqüícola més important d’Amèrica, essent l’únic país no asiàtic que es troba entre els 10 primers productors mundials. El fet que un nombre creixent d’estudiants xilens esculli el màster de les universitats catalanes, tendència que sembla consolidar-se, és un molt bon indicador que evidencia l’extensió de la influència internacional d’aquest programa de màster.

La titulació d’origen predominant segueix sent la Biologia, seguida de les Ciències del Mar i Ciència Ambientals.

En aquest curs el Màster, com a Programa de Doctorat, ha aconseguit la Menció Cap a l’Excel·lència avaluada per l’ANECA i atorgada pel Ministeri d’Educació. Pel curs proper es prepara la memòria de Reverificació que ha de permetre adaptar el Màster a les noves demandes de la legislació.

El curs 2011-12 està ja en marxa amb un total de 29 alumnes nous.

 

Per més informació podeu consultar la web del màster:
http://www.ub.edu/masteroficial/aquicultura/
També podeu consultar la intranet del Màster on podeu accedir com a visitant:
http://portal.fisiologia.ub.es/Aquicultura/


Paisatgisme

Màster paisatgisme.jpg


El Màster Universitari en Paisatgisme (MUP) de la UPC forma part del Programa Oficial de Postgrau d'Arquitectura, Urbanisme i Edificació i està promogut i organitzat conjuntament per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. Aquest Màster és va iniciar el curs 2006-07 i té un límit màxim de 30 estudiants de nou ingrés, que ve regulat per una Comissió d'Admissió.
El nombre d'estudiants preinscrits al curs acadèmic 2010-11 va ser de 115, 68 dels quals van ser admesos per la Comissió d'Admissió. El nombre final d'estudiants nous matriculats fou de 33, mes 5 estudiants de mobilitat procedents del programa Sòcrates.
El total d'estudiants matriculats el MP (1r+2n curs) fou de 85, 33 a primer curs i 52 a segon, alguns dels quals estan també matriculats d'assignatures de primer.
En l'assignatura Treball Final de Màster es van matricular 28 estudiants, 24 dels quals el van presentar i defensar de forma satisfactòria,per la qual cosa aquests 24 estudiants van assolir el títol dels Màster en Paisatgisme.
La inauguració oficial del MUP es va dur a terme el divendres 29 de setembre de 2010 a la Sala d'Actes de l'ETSAB. En el seu decurs, Anuradha Mathur, professor de l'University of Pennsylvania School of Design, va impartir la conferència inaugura "Design in the terrain of water".
La valoració global del curs acadèmic és bona pel que fa al desenvolupament de la docència tant pel que fa als estudiants de nou ingrés com per la resta. L'assitència a les activitats programades, la motivació per les tasques encomanades i el treball autònom realitzat ha permès que la major part dels estudiants hagin assolit els objectius i les competències formulades. S'ha de valorar com a molt positiva la progressió en competències i habilitats dels estudiants dels tallers des del primer quadrimestre fins al quart. Al mateix temps s'han evidenciat millores substancias en l'àmbit competencial tant en els estudiants amb formació prèvia arquitectònica o similar com en els de procedència agrícola o similar.
Si voleu saber més coses sobre el Màster en Paisatgisme podu consulta la seva web a l'adreça següent:
http://www.etsab.upc.edu/web/frame.htm?i=2&m=estudios&c=estudios


Enginyeria Biotecnològica

eng biotecnologica

El Màster El Màsteen Enginyeria Biotecnològica de la UPC es va iniciar el curs 2007/08 promogut conjuntament pel departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia i el departament d’Enginyeria Química. El màster és de120 ECTS i per accedir als estudis es necessitarà acreditar un títol de grau o 180 ECTS en estudis afins que permetin a l’estudiant seguir els cursos del màster de forma satisfactòria.

Els ensenyaments del programa estan descentralitzats i s’imparteix de forma successiva als campus del Baix Llobregat (ESAB), de Terrassa (EUETIT) i sud de Barcelona (ETSEIB). A mes dels dos departament promotors del màster, participen també el departament de enginyeria tèxtil i paperera i l’Intexter.

Diferents grups de recerca de la UPC relacionats amb enginyeria química, biologia molecular, tecnologies agroalimentàries o química estructural donen suport a aquest programa màster.

Al curs 2007/08 es va implementar el primer any dels estudis, començant amb un total de cinc estudiants de diverses procedències i deferents titulacions. Aquest màster té un límit màxim de 25 estudiants de nou ingrés, que ve regulat per una Comissió d’admissió.

Al curs 2010/11 d’una preinscripció inicial de 35 alumnes finalment es van matricular 11, procedents bàsicament de la titulació d’Enginyeria Tècnica Química de la UPC).

 

Millora Genètica

millora genetica

 

 

Valoració del curs 2010-11: Es va estabilitzar el nombre d'estudiants. Es pot dir que el màster s'ha consolidat tant en el seu format com pel que fa al nombre d'alumnes que hi participen.
Número d'alumnes del curs 2010-11: 26 estudiants dels quals 16 van ser de nou accés.
Previsió d'enguany: A data d'avui hi ha 31 matriculats per a el curs 2011-12.