Comparteix:

L'ESAB en xifres

L'ESAB en xifres
Principals Indicadors
LES PERSONES
PDI 80
PAS 18
Estudiantat
Estudiants matriculats
Explotacions Agropecuàries 50
Hotofructicultura i Jardineria 86
Indústries Agràries i Alimentàries 57
Màster d'Agricultura pel Desenvolupament 14
Màster de Sistemes Agrícoles Periurbans 17
Màster en Aqüicultura 19
Grau Enginyeria Agrícola 69
Grau Enginyeria Alimentària 67
Grau Enginyeria Agroambiental i Paisatge 104
Grau Enginyeria Sistemes Biològics 72
Estudiants titulats
Explotacions Agropecuàries 26
Hortofructicultura i Jardineria 19
Indústries Agràries i Alimentàries 20
Màster de Sistemes Agrícoles Periurbans 4
Màster en Aqüicultura 18
Màster d'Agricultura pel Desenvolupament
0
Nou accés curs 2011-12
Grau Enginyeria Agrícola 47
Grau Enginyeria Alimentària 65
Grau Enginyeria Agroambiental i Paisatge 66
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics 52
Màster d'Aqüicultura 29
Producció Científica
Difusió del Coneixement
Presentacions de treballs a cursos i seminaris 10
Assitència a cursos i seminaris 7
Impartició de conferència 3
Organitzaciós d'eficions de cursos o seminaris 5
Congressos
Text en Actes de congrés 54
Presentacions de Treballs a Congressos 6
Organitzacions d'edicions de congrés 3
Pertinença a comitè d'edició de congrés 1
Publicacions
Articles en revistes 72
Llibres 3
Capítols de Llibre 4
Documents cientificotècnics 3
Col·laboració en revista, llibres, i altres 6
Projectes i propietat intel·lectual i industrial
Participació en projecte RDI competitiu 44
Participació en projecte RDI no competitiu 34
Participació en projecte d'innovació docent 4
Propietat intel·lectual i industrial 3
Estades i altres activitats
Estades a centres RDI 5
Tesis Doctorals 2
Direcció, tutoria o tribunal de treball acadèmic 64
Comissions i Societats
Pertinença a comissió consultora o avaluadora 12
Pertinença a societat científica 5
Reconeixements Personals
Premis i reconeixements 3

 

Pressupost

Pressupost ESAB (Capítol 2, part descentralitzada)

 

 

Pressupost exercici 2011

 

El pressupost de l’ESAB per a l’exercici 2011 (Capítol 2, part descentralitzada) és de 85.423 €. Respecte al pressupost de l’exercici 2010 (135.592 €), la reducció pressupostària finalment aplicada per la UPC ha estat del 37% (-50.169 €).

Al pressupost assignat per la UPC, s’hi van incorporar 4.000 € en concepte d’ingressos considerats segurs a realitzar durant l’exercici 2011, de forma que el pressupost de l’ESAB per a l’exercici 2011 puja a 89.423 €, distribuïts de la forma següent:

Concepte

Dotació

Desglossament

Dotació

Variació1

Administració i funcionament bàsic

Despeses generals funcionament

11.831

Gasos

6.481

-1.519

 

 

Laboratoris

1.600

0

 

 

Diverses centre

3.750

350

Despeses Administració i representació

8.000

Fotocòpies

2.250

-250

 

Material oficina

2.500

-500

 

 

Protocol

3.750

-404

Despeses PDI-PAS ESAB

12.150

Fotocòpies

4.900

500

 

 

Dietes i locomoció

3.250

-750

 

 

Vehicles (manteniment,i combustible)

4.000

0

Altres despeses funcionament

5.745

Telèfon i correu - missatgeria

2.500

-2.000

 

 

TIC UTG i contribució a UTG

3.245

-4.406

Plans d’actuació

Ingressos i ajuts

48

Ingressos i ajuts captats pel centre

48

-140

Serveis científico-tècnics

8.000

Camps i hivernacles experimentals

3.500

-8.500

 

 

Unitat anàlisi

4.500

-500

Equipament i infraestructura

2.500

Equipament

1.000

-7.600

 

 

Infraestructures

0

-2.000

 

 

Tic ESAB

1.500

-7.500

Actes Culturals i socials

10.150

Centenari

2.500

-500

 

 

Conferències

3.000

-500

 

 

Cl. Oliveras, del. est. i set. cultural

1.900

-200

 

 

Promoció

2.750

-250

Docèn-cia

Docència assignatures

27.000

Distribució a assignatures

27.000

-3.500

Manteniment equipament docent i científic

4.000

Equipament científic i instal·lacions

3.500

-4.500

 

Equipament informàtic i SAS

500

-1.500

 

Total

89.423

89.423

-46.1692

1.        Variació respecte a la dotació de l’exercici 2010 (€)
2.        Sense  incorporar els 4.000 € d’ingressos a realitzar durant l’exercici 2011, la reducció hauria estat de  50.169 €.

 

Per a l’exercici 2011, la reducció de pressupost s’ha assumit bàsicament en les partides d’Equipament i infraestructura (-17.100 €), seguit de Serveis científics i tècnics (-9.000 €) i de Manteniment d’equipament docent i científic (-6.000 €). En el cas de l’Equipament, aquesta reducció anava lligada a l’eliminació per part de l’UPC de les convocatòries d’Ajuts a equipament docent i TIC.

En canvi, en la mesura que ha estat possible, s’ha evitat traslladar la reducció de pressupost a les partides lligades a cobrir serveis al PDI-PAS (-250 €) i a l’activitat docent (-3.500 €), partides en les que ja s’havia fet un esforç de contenció important en exercicis anteriors.

Els recursos econòmics per a les assignatures per a l’exercici 2011 (27.000 €) s’han distribuït d’acord amb els criteris utilitzats l’any 2010: número d’alumnes (any 2009) i hores i tipus de pràctiques de l’assignatura (66,5%;  17.995 €);  i Treballs Final de Carrera (TFC) dirigits pels professors durant els anys 2007 a 2010 (33,5%; 9.045 €). Anàlogament al que es va fer l’exercici 2010, l’assignació definitiva de recursos econòmics es va recalcular a inicis de setembre, amb les dades definitives de matricula d’Enginyeria Tècnica Agrícola, donada la dificultat de preveure a inicis d’exercici les assignatures que realment s’impartirien.

A banda de l’assignació de la UPC a l’ESAB, es van captat 106.227 € d’ingressos i ajuts, recursos que es van destinar, bàsicament, a la millora de l’equipament dels laboratoris, TIC i mobiliari (veure detall a taula següent; diferència entre recursos captats i despesa realitzada s’ha cobert amb el pressupost propi de l’ESAB).

 


Resum d’ingressos i ajuts captats i despesa realitzada en equipament i infraestructura de l’ESAB durant l’any 2010 (€)

Concepte

Ingressos i ajuts captats

Despesa realitzada

Amb càrrec a pressupost  ESAB

 

 

 

 

 

 

 

Equipament docent, infraestructura, diversos

60.781

120.163

59.382

 

 

 

 

 

 

TIC

19.046

38.092

19.046

 

 

 

 

 

 

Docència

5.736

39.746

34.010

 

 

 

 

 

 

Unitat d'anàlisi

7.905

12.905

 

5.000

 

 

 

 

 

 

Eix B, C i Setmana Ciència

12.809


22.791


9.982

Total

106.277

233.697

127.420

Les depeses més destacades van ser: equipament laboratoris (37.979 €); TIC (38.093 €); furgoneta (15.189 €); Cadires sala B001 (13.517 €); cortines als despatxos PDI planta baixa (11.077 €, DEAB, FEN i MA3 aporten 3.039 €).

 

Pel que fa a l’assegurament de la qualitat (Eix B) i a accions estratègiques (Eix C), durant l’exercici 2011, no s’ha pogut accedit a noves convocatòries, donat que la UPC les ha eliminat i ha obert un nova línia de Projectes d’Excel·lència (Bloc 2). D’altra banda, els indicadors de l’activitat ordinària (Eix A) també ha passat a anomenar-se

Bloc 1.

En conjunt, la reducció del pressupost assignat a l’ESAB durant l’exercici 2011, més l’anunciada per l’exercici 2012, farà necessari replantejar profundament la forma amb la que s’han cobert les despeses durant els últims exercicis. Entre d’altres, per disposar de marge per dotar adequadament els laboratoris i les TIC, obligarà a traslladar als usuaris els cost de serveis (p. ex. vehicles i gasos) que fins ara anaven a càrrec del pressupost de l’ESAB.
 

Tancament de l’exercici 2010

El tancament de l’exercici econòmic 2010 es va fer de forma molt ordenada, gràcies a la col·laboració de tot el PDI- PAS i que s’han respectat els terminis establerts. El romanent va ser de 169,69 , provinents d’un retorn (Eix B) fet just els últims dies de l’any, de forma que el pressupost es va executar gairebé al 100%. A aquest alt nivell d’execució hi van contribuir dos fets destacats, a banda de la despesa ordinària:

 

  • La compra d’una furgoneta (Nuevo Berlingo Combi HDI 90 X) per substituir la furgoneta avariada (Renault Express)
  • La despesa lligada al centenari de l’ESAB, particularment l’elaboració i edició del llibre del centenari.

 

 

 


InfraestructuresViladecans

El Parc de Recerca i Innovació de la UPC (Parc UPC) ha seguit portant la gestió, promoció i el funcionament general d’Agròpolis. L’activitat realitzada durant el curs 2010-2011 es resumeix a continuació:

  • Es completa el laboratori de mecanització, que inclou un laboratori sec, un d’humit i un vestidor-dutxa, a banda d’un espai de treball ampli (288 m2)
  • Es pavimenta l’entrada al recinte i els accessos a edifici de serveis, nau de mecanització i hivernacle de vidre
  • S’assignen espais a tots els usuaris que han presentat les sol·licituds corresponents, d’acord amb termes fixats en la convocatòria definida en l’Acord núm. 95/2010 del consell de Govern de la UPC (Document CG 11/7 2010).
  • El 18 d’octubre de 2010 es va fer la inauguració oficial de l’Agròpolis, que va comptar amb la presència del Rector de la UPC, Antoni Giró, el Comissionat d’Universitat de la Generalitat de Catalunya, Joan Majó, l’Alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, i el Director de l’ESAB, Joan Oca, entre d’altres autoritats i un bon nombre de membres de la universitat, l’administració i l’empresa privada
  • El set de novembre del 2010, en el suplement d’economia de La Vanguardia, es va publicar una noticia sobre Agròpolis.
  • Mitjançant els concursos corresponents, es va dotar l’edifici i el seu entorn amb un sistema de seguretat, amb càmeres i sensors controlats des del centre de seguretat del Campus del Baix Llobregat i un servei “d’acudes”, i es va contractar un servei de manteniment i de neteja.

 

  • A nivell d’activitat, ja s’han realitzar:

o   Tres campanyes a l’hivernacle vidre (millora mongeta del Ganxet i Tavella Brisa; i caracterització dels calçots de Valls, entre altres projectes de recerca)

o   Dues campanyes a l’hivernacle de PVC (estudi de nematodes i control biològic en cogombre i tomàquet)

o   Tres anys d’assaigs de camp: Avaluació de la rotació blat – gira-sol i de la comunitat arvense associada, en una zona saturada poc profunda; Desenvolupament de tecnologia per a un nou planter hortícola


 

 

Tornar a l'índex

Actuacions derivades de l’avaluació de Prevenció de Riscos laborals i actuacions

D’una banda, durant el curs 2010-2011 s'han completat les actuacions derivades de l’avaluació feta pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) l’any 2003 i que no es van poder realitzar durant el curs anterior; s’ha rebut un armari de seguretat per emmagatzemar fitosanitaris, que s’ha situat en el magatzem S109;  s'han revisat i corregit algunes deficiències (juntes, tancament, ventilació, etc.) dels armaris de seguretat servits en anys anteriors; s’ha informat al SPRL sobre les mesures correctores fetes a càrrec de l'escola i les que queden pendents d’executar.

D’altra banda, es van actualitzar els llistats d’usuaris dels laboratoris on es realitzen manipulacions d'aliments i s'ha iniciat (amb el SPRL) un nou el procés de reavaluació dels riscos d’acord amb els usos actuals dels diferents espais.
Unitat d’anàlisi

A la taula següent es resumeixen les principals dades dels serveis que ha realitzat la Unitat d’Anàlisi durant l’exercici 2010.

 

Equip

Hores d’ús any 2010

Import serveis (€)

Absorció atòmica

49,83

617,93

Fotòmetre de flama

21,00

166,53

TOC líquid

26,50

337,35

TOC sòlid

8,00

122,72

Electroforesi capil·lar

115,25

1165,18

HPLC

40,50

836,09

Cromatografia gasos

13,25

135,01

Cromatografia gasos - massa

1,00

32,95

Polarògraf

7,00

113,26

Espectrofotòmetre UV-160

14,75

119,32

Espectrofotòmetre UV-mini

3,50

28,46

TOTAL

300,58

3.674,80Tornar a l'índex