Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Empreses / Pràctiques Acadèmiques Externes / Informació per a l'entitat col·laboradora

Informació per a l'entitat col·laboradora

Avantatges per a l'entitat Col·laboradora

 • No s’estableix cap relació contractual entre l’empresa i l’estudiant, la naturalesa del conveni és acadèmica (Reial Decret 592/2014), i per tant no és d'aplicació la vigent legislació laboral general o especial.
 • La relació s'estableix per conveni que signen l'empresa, l'estudiant i la universitat. En qualsevol moment es pot rescindir, modificar o si és possible ampliar.
 • L'empresa defineix, d'acord amb la universitat, el Projecte Formatiu dels estudiants, i el perfil per a seleccionar-los
 • Disposar de personal en formació avançada en l'àmbit de l'Enginyeria de Biosistemes. I conèixer candidats per incorporar-se a l'empresa en un futur.
 • Computa com una despesa més de personal, les quantitats satisfetes a l'estudiant tenen la consideració d'un dispendi més, a incloure en el capítol de costos laborals.
 • Els convenis es poden signar per un mínim de 360 hores i un màxim de 1080 hores dividits en un o més convenis al llarg de la durada dels estudis. El nombre màxim d'hores anual no pot superar les 900 hores
 • En concepte de despeses de gestió, la UPC factura directament a l'empresa el 15,7% de l'import total pagat a l'estudiant. Sobre aquest import s'aplica l'IVA corresponent a la data de facturació.

Borsa d'ajut a l'estudi

 • En compensació per la pràctica realitzada per l'estudiant, l'empresa es compromet a pagar directament a l'estudiant una quantitat, en concepte de borsa o ajut a l’estudi, (orientativament, aquest import serà de 4-8€ per hora) que es fixa en el moment de signar el conveni. El preu definitiu s'haurà d’establir d’acord amb l'estudiant i l'ESAB.
 • Cal aplicar una retenció sobre l'ajut a l'estudi que rep l'estudiant en pràctiques, en concepte d'IRPF, segons determina la normativa vigent fiscal i laboral.
 • Únicament s'aplica IVA sobre l'import que la UPC factura per despeses de gestió, en cap cas s'aplica sobre la borsa o ajut a l'estudi corresponent als estudiants.

 

Inclusió dels estudiants amb conveni de cooperació educativa al Règim General de la Seguretat Social

Tal com explicita l'article 5 del Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, les empreses/entitats estan obligades a incloure, a partir del dia 1 de juliol de 2013, els estudiants que tenen formalitzat/s convenis de cooperació educativa, al Règim General de la Seguretat Social.
Així mateix, al juliol del 2014 es va aprovar al BOE núm. 163, 5 de juliol, publicació del "Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia". A la disposició addicional vint-i-cinquena, es tracta la bonificació en la cotització a la Seguretat Social per les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris. Per tant, a partir del dia 1 d'agost de 2014, la cotització en Seguretat Social estarà bonificada al 100% sempre i quan la pràctica sigui de modalitat curricular.

Procediment per incloure els estudiants que estan fent convenis de cooperació educativa en el règim general de la Seguretat social:

 1. L'estudiant ha d'afiliar-se a la Seguretat Social, sempre i quan no estigui donat d'alta anteriorment.
 2. L'empresa ha de sol·licitar via Sistema RED, un nou codi de cotització. L'empresa ha de vincular a aquest nou codi de cotització els estudiants.  El pagament de les cotitzacions s'haurà de fer atenent les instruccions de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Cotització per convenis de cooperació educativa extracurriculars de formació:

Concepte

Entitat

Estudiant

Per contingències comunes

30,34 €

6,05 €

Per accidents laborals i malalties professionals

IT   2,33 €

IMS  1,84 €

-

Total

34,51€

6,05€